การปลูกยางพารา Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักร่วมยางพารา

การปลูกไม้สัก,การปลูกยางพารา, การปลูกไม้สักร่วมยางพาราการใช้ระบบวนเกษตร มาประยุกต์ใช้กับสวนยางพารา โดยการปลูกต้นสักแซมในระหว่างแถวยาง จะช่วยให้ชาวสวนยางมีไม้ใช้สอยที่มีคุณค่าทางการเศรษฐกิจ จะช่วยสร้างฐานะให้แก่เกษตรกรมีฐานะมั่นคงขึ้น หรือหากภายหลังที่่สวนยางให้ผลผลิตน้อยลงและทำการตัดโค่นเพื่อขายไม้ยางพารา แล้ว หากไม่ประสงค์จะโค่นต้นสัก ป่าสักก็จะคงอยู่เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทำให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สัก เป็นไม้ที่มีลวดลายสีสันสวยงาม เลื่อยไสตกแต่งง่าย ยืดหดตัวน้อยไม่ฉีกหรือแตกง่าย น้ำหนักเบาแข็งแรง มีความทนทานสูง ไม่ว่าจะต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพลม ฟ้า อากาศ หรือแมลงและเห็ดรา และที่สำคัญที่สุด คือมีราคาแพงกว่าไม้ชนิดอื่น
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การปลูกยางพารา

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจ ของประเทศและชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรกว่า 6 ล้านคน หรือร้อยละ 10 ของประชากรทั้งประเทศ ในปี 2544 ยาง ผลิตภัณฑ์ยาง และผลิตภัณฑ์จากไม้ยางพารา ทำรายได้จาก

Read More