การปลูกเลี้ยงว่านสี่ทิศ Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 ม.ค. 2011 ว่านสี่ทิศ

ว่านสี่ทิศ ว่าน สี่ทิศเป็นไม้ดอกประเภทหัวชนิด true bulb อยู่ใน สกุล Hippeastrum หรือ Amaryllis จัดอยู่ในวงศ์ Amarylidaceae ว่านสี่ทิศมี ถิ่นกำเนิดในเขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอเมริกา มีประมาณ 80 ชนิดด้วยกัน แต่ จากการปรับปรุงพันธุ์ในต่างประเทศสามารถสร้างพันธุ์ใหม่ ๆ ขึ้นมามาก มาย ซึ่งมีลักษณะและขนาดของต้น และสีของดอก แตกต่างกันไป มีทั้งพันธุ์ที่มี กลีบดอกชั้นเดียว และดอกซ้อนจึงได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย
Read More