การปลูกแก้วมังกร Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

10 ม.ค. 2011 แก้วมังกร

การปลูกแก้วมังกร แก้ว มังกรสามารถปลูกได้ในทุกสภาพดิน เช่น ดินปนทราย,ดินเหนียว,ดินลูกรังเป็น ต้น สำหรับดินเหนียวและดินลูกรังจำเป็นจะต้องมีการปรับหน้าดินด้วยการใส่ ปุ๋ยคอกและแกลบดำ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างดินให้เหมาะสมต่อการปลูกแก้วมังกร ด้วย อีกประการหนึ่งต้นแก้วมังกรเป็นต้นไม้ ที่ชอบอาศัยอยู่ในดินโปร่ง ร่วนซุย ไม่แน่นจนเกินไป และสามารถระบายน้ำได้ ดี ด้วยความที่แก้วมังกรเป็นพืชตระกูลตะบองเพชรจึงเป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน และแดดจัด
Read More