การปลูกแบบขั้นบันได Tag

26 มิ.ย. 2013 การปลูกพืชแนวระดับเป็นขั้นบันไดและการไถพรวนดิน

การไถพรวนดิน วัตถุประสงค์ เพื่อ ทำให้ดินโปร่งมากขึ้น มีการถ่ายเท อากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิวหน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช เหล่านี้ทำให้พืชเจริญเติบโต ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การไถพรวนดินที่ไม่ถูกวิธี ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบการเกษตร ทั้งต่อตัวเกษตรกรโดยตรง และผลเสียหายต่อ ทรัพยากรดินของประเทศที่เสื่อมโทรมลงโดย เฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเท แล้วมีการไถพรวน ขึ้นลงและปลูกพืชขึ้นลงตามความลาดเท จะ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดินที่มี ธาตุอาหารพืชออกไปจากพื้นที่ ผลผลิตพืชจะ ลดลง ผิวหน้าที่ถูกพัดพาไปจากพื้นที่จะไปตก ตะกอนทับถมตามแหล่งน้ำ ทางน้ำ เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน
Read More