การปลูกไม้สัก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกสร้างสวนป่าไม้สัก

การปลูกไม้สัก, ป่าไม้สัก, ไม้สักการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักในประเทศไทยได้เริ่มมาเป็นเวลายาวนานแล้ว ตามประวัติที่ ปรากฏ เมื่อปี พ.ศ.2449 พระยาวันพฤกษ์พิจารณ์ ได้ทำการทดลองปลูกสวนสักโดยอาศัยชาวไร่ หรือที่เรียกว่า Taungya system โดยวิธีหยอดเมล็ดลงหลุมตามแบบที่พม่าใช้ได้ผลมาแล้ว (มณที, 2527) จากการทดลองครั้งแรกซึ่งได้ผลเป็นที่น่าพอใจ จึงได้มีการขยายการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักเพิ่มขึ้นในระยะต่อมา การปลูกสร้างสวนป่าไม้สักที่ถือว่าเป็นการปลูกอย่างจริงจังนั้น ได้เริ่มในปี พ.ศ. 2453 ที่จังหวัดแพร่ โดยปลูกที่สวนสักแม่พวก อำเภอเด่นชัย เนื้อที่ 66 ไร่
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักและบำรุงสวนไม้สัก

การปลูกไม้สัก,บำรุงสวนไม้สักการปลูกสร้างสวนป่าไม้สักให้ได้ผลดี นอกจากจะต้องมีความรู้ทั่ว ๆ ไป เกี่ยวกับไม้สักแล้ว ยังมีปัจจัยที่สำคัญอื่น ๆ ที่ต้องคำนึงถึง และปฏิบัติอย่างถูกต้องด้วย ดังจะได้กล่าวถึงต่อไปนี้ ก. การคัดเลือกพื้นที่ปลูก
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักร่วมยางพารา

การปลูกไม้สัก,การปลูกยางพารา, การปลูกไม้สักร่วมยางพาราการใช้ระบบวนเกษตร มาประยุกต์ใช้กับสวนยางพารา โดยการปลูกต้นสักแซมในระหว่างแถวยาง จะช่วยให้ชาวสวนยางมีไม้ใช้สอยที่มีคุณค่าทางการเศรษฐกิจ จะช่วยสร้างฐานะให้แก่เกษตรกรมีฐานะมั่นคงขึ้น หรือหากภายหลังที่่สวนยางให้ผลผลิตน้อยลงและทำการตัดโค่นเพื่อขายไม้ยางพารา แล้ว หากไม่ประสงค์จะโค่นต้นสัก ป่าสักก็จะคงอยู่เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทำให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืน สัก เป็นไม้ที่มีลวดลายสีสันสวยงาม เลื่อยไสตกแต่งง่าย ยืดหดตัวน้อยไม่ฉีกหรือแตกง่าย น้ำหนักเบาแข็งแรง มีความทนทานสูง ไม่ว่าจะต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพลม ฟ้า อากาศ หรือแมลงและเห็ดรา และที่สำคัญที่สุด คือมีราคาแพงกว่าไม้ชนิดอื่น
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง

การปลูกไม้สัก, การปลูกไม้สักให้ได้ราคาสูง, ราคาไม้สักทำอย่างไรจึงจะปลูกไม้สักอายุ 16 ปี ให้เป็นไม้ ซึงสักโตมากกว่า 110 เซนติเมตร และยาวมาก กว่า 6.50 เมตร หรือมีมูลค่าของต้นสักซึ่ง เปรียบเสมือนเป็นทองคำเขียบบนดินเท่ากับราคาทองคำจริงๆให้ได้นั้น มีคำตอบดังต่อไปนี้ วิธีการปลูก-บำรุงสวนสักอายุ 16 ปีให้มีมูลค่าสูงด้วยบันได 6 ขั้น
Read More