การรักษาดินหลังน้ำท่วม Tag

30 ก.ค. 2013 การบำรุงรักษาดินและพื้นที่นาข้าวหลังจากถูกน้ำท่วม

จากการเกิดสภาวะน้ำท่วมในจังหวัดต่างๆ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรม เป็นจำนวนมาก แม้แต่พื้นที่นาปลูกข้าวมี น้ำท่วมขังเป็นปริมาณมาก และเป็นระยะเวลา นาน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้าวที่ปลูก ดังนั้น หลังจากน้ำลดลงอยู่ในระดับปกติ จำเป็นต้องเข้า ไปดูแลจัดการดินและพืชให้เหมาะสมกับสภาพ พื้นที่นั้นๆฃ
Read More