การรักษาเมล็ดสัก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การเก็บรักษาเมล็ดสัก

เมล็ดที่ดีที่สุดสำหรับการเพาะชำคือ  เมล็ดที่เก็บได้ในปีนั้น ๆ แต่มีหลายกรณีที่อาจต้องมีการเก็บรักษาเมล็ดสักข้ามปี  เพราะต้นสักมักจะให้เมล็ดดกปีเว้นปี  ดังนั้นจึงต้องเก็บเมล็ดไว้ให้มากที่สุดในปีที่ต้นสักให้ผลดก  นอกจากนั้นฤดูกาลจัดหาเมล็ดกับฤดูกาลหว่านเพาะเมล็ดสักจะใกล้เคียงกันมาก  อาจมีการล่าช้าไม่ทันเวลา  การกักตุนหรือเก็บรักษาเมล็ดไว้ข้ามปีจะช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามตารางเวลา  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
Read More