การลดความชื้นในข่าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

16 พ.ย. 2010 วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

การปฎิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว - ตรวจแปลงนาระยะข้าวเริ่มออกรวง หากพบรวงโผล่พื้นจากตามใบธง 80% ของแปลง กำหนดเป็นวันออกดอก - 21 วันหลังวันออกดอก ระบายน้ำออกจากแปลงนา - 28-30 วัน หลังวันออกดอก กำหนดเป็นวันเก็บเกี่ยว
Read More