การวิเคราะห์ดิน Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

12 พ.ย. 2010 การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน

คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและอัตราการใช้ตามชนิดเนื้อดิน การใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ยังคงเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น แม้ว่าในปัจจุบันมีการใช้ปุ๋ยในนาข้าวกันอย่างกง้างขวาง แต่ปริมาณการใช้ต่อพื้นที่ยังต่ำอยู่มาก ส่วนใหญ่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทำให้ผลการใช้ปุ๋ยยังไม่สามารถเพิ่มผลผลิตข้าวทั่วประเทศได้มากนัก

Read More