การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว

การลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ข้าว การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ เปรียบเสมือนกับการผลิตสินค้า ในระบบอุตสาหกรรม มีเมล็ดพันธุ์ที่เก็บเกี่ยวจากแปลงขยายพันธุ์ เป็นวัตถุดิบเมื่อนำมาผ่านการปรับปรุงสภาพในโรงงานเพื่อให้ได้สินค้าที่มี มาตรฐานคุณภาพเหมาะสมต่อการใช้งานและจำหน่ายในท้องตลาดได
Read More