การเตรียมดิน Tag

25 เม.ย. 2013 การเตรียมดินปลูกพืชผัก ผลไม้ ไร่สวน

ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พืชอาศัย ในการเจริญเติบโตเป็นที่ยึดเกาะ ของรากพืชเพื่อยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง เก็บน้ำไว้เพื่อการเจริญ เติบโตของพืช ให้อากาศแก่รากพืชเพื่อ การหายใจ และเป็นแหล่งธาตุอาหาร แก่พืช ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุและ อินทรียวัตถุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พืช
Read More

01 เม.ย. 2013 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากการเตรียมดินและรักษาระดับผลผลิตให้คงที่

การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เนื่องจากดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศ ไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาความลาดเทสูง ความอุดม สมบูรณ์ต่ำเป็นดินทรายจัด อินทรียวัตถุต่ำซึ่งมีผลทำให้ ดินแน่นทึบ ถ่ายอากาศไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ รากมันสำปะหลัง ไม่สามารถชอนไชไปหาอาหารได้ไกล การเจริญเติบโต ไม่ดีเท่าที่ควร
Read More

21 มี.ค. 2013 การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผัก

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกผักเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขังได้ง่าย มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูกาล ดินที่เหมาะสม เป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบาย น้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรด เป็นด่างประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างไม่ควรเป็นชั้น ของดินดาน เพราะจะทำให้น้ำซึมผ่านไม่สะดวก พืชอาจเหี่ยวเฉาได้ในกรณีที่มีฝนตกหนักหรือ ให้น้ำมากเกินไป
Read More

18 มี.ค. 2013 การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์สำหรับเพิ่มผลผลิตยางพารา

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกยางพาราเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำ ท่วมขังหรือมีความลาดเอียงต่ำกว่า 35 องศา ลักษณะดินเป็นดินร่วนเหนียว ถึงดินร่วนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 1 เมตร ไม่มีชั้น ดินดาน มีการระบายและ ถ่ายเทอากาศดี มีค่า ความเป็นกรดเป็นด่าง ระหว่าง 4.5-5.5 อุณหภูมิ ที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 24-27 องศาเซลเซียส มี ปริมาณน้ำฝนไม่ต่ำกว่า 1,250 มิลลิเมตรต่อปี มีจำนวนวันฝนตก ประมาณ 120-145 วันต่อปี
Read More

08 มี.ค. 2013 การเตรียมดินสำหรับการปลูกข้าวโพดให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นด้วยปุ๋ยอินทรีย์

ข้าวโพดอินทรีย์ ลักษณะดินสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกข้าวโพด เป็นที่ราบไม่มีน้ำท่วม ขังแต่ต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอ สำหรับใช้ตลอดฤดูปลูก ลักษณะดินเป็นดิน ร่วนหรือร่วนเหนียวปนทรายหรือดินร่วนปน ทราย มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 1.5 เปอร์เซ็นต์ การระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศดี ระดับหน้าดินลึก 25- 30 เซนติเมตร มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ระหว่าง 5.5-6.8
Read More

26 ก.พ. 2013 การเตรียมดินสำหรับปลูกอ้อย

อ้อยนับเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่ง ของประเทศไทย มีพื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 7,650,000 ไร่ ผลผลิต 10.47 ตัน/ไร่ (ข้อมูล เพราะปลูกปี 2546/2547) พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ใน สภาพอาศัยน้ำฝน ดินที่ใช้ปลูกอ้อยซ้ำติดต่อกัน เป็นเวลานาน มักมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ปริมาณ อินทรียวัตถุอยู่ในเกณฑ์ต่ำ นอกจากนี้หากมีการ ชะล้างพังทลายของดินก็จะทำให้ดินเสื่อมโทรม ลงอย่างรวดเร็ว
Read More

26 ก.พ. 2013 การปรับปรุงบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตกาแฟ

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศ ไทยที่ผลิตแล้วส่งออกต่างประเทศ ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ เป็นพืชที่มีการแข่งขันกับ ต่างประเทศสูง ปลูกกันมากในพื้นที่ภาคใต้ ของประเทศไทย ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้เป็น วัตถุดิบป้อนโรงงานอุสาหกรรม เพื่อแปร รูปเป็นผลิตภันฑ์ใช้ในการบริโภค
Read More