การเตรียมเมล็ดสัก Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

26 ส.ค. 2011 การเตรียมหรือปฏิบัติต่อเมล็ดสักก่อนเพาะ

การเตรียมเมล็ดสัก, เพาะเมล็ดสักตามปกติแล้วก่อนการหว่านเมล็ดสัก จะต้องมีการเตรียมหรือปฏิบัติต่อเมล็ด  (pretreatment)  ทั้งนี้เพื่อให้เมล็ดงอกเร็วขึ้นและสม่ำเสมอ  หากไม่มีการเตรียมเมล็ดที่ดีอาจต้องใช้เวลา  30 – 60 วันก่อนที่เมล็ดจะเริ่มงอก  เป็นเหตุให้ได้กล้าไม้ขนาดไม่เท่ากัน
Read More