การใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ Tag

21 มี.ค. 2013 การเตรียมดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตพืชผัก

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกผักเป็นที่ราบ ไม่มีน้ำท่วมขังได้ง่าย มีน้ำเพียงพอใช้ตลอดฤดูกาล ดินที่เหมาะสม เป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีการระบาย น้ำและการถ่ายเทอากาศดี มีค่าความเป็นกรด เป็นด่างประมาณ 6.0-6.5 ดินล่างไม่ควรเป็นชั้น ของดินดาน เพราะจะทำให้น้ำซึมผ่านไม่สะดวก พืชอาจเหี่ยวเฉาได้ในกรณีที่มีฝนตกหนักหรือ ให้น้ำมากเกินไป
Read More

29 ม.ค. 2013 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ได้ผลดี

จากผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยกรมพัฒนา ที่ดินได้รับฟังปัญหาและรับทราบวิธีการที่หมอดินอาสา เกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา ที่ดินเองที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ตามสูตรและขั้นตอนที่กรมฯ แนะนำไว้ ในการปฏิบัติพบว่ายังมี ปัญหาที่พบในหลายเรื่อง ได้นำมาสรุปเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำไปปฏิบัติ หมอดินและเกษตรกรอย่างทั่วถึง ดังนี้
Read More