การใส่ปุ๋ย Tag

23 ต.ค. 2013 ปุ๋ยและการใช้ปุ๋ย

ปุ๋ย หมายถึง สารที่ใส่ลงไปในดิน เพื่อวัตถุประสงค์ให้ปลดปล่อยธาตุ อาหารพืช โดยเฉพาะไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่พืช ยังขาดอยู่ให้ได้รับอย่างพอเพียง พืช สามารถเจริญเติบโตงอกงามดีขึ้นและให้ ผลผลิตสูงขึ้น
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

1. การคัดเลือกพื้นที่ทำแปลงขยายพันธุ์ข้าว - พื้นที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ติดต่อกันหรืออยู่ใกล้เคียงกัน สะดวกในการดูแล และติดตามงาน - ติดถนน การคมนาคมสะดวก - มีแหล่งน้ำใช้พอเพียงตลอดฤดูการผลิต - ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ไม่อยู่ใกล้คอกสัตว์ และบ่อเลี้ยงปลา - ไม่เป็นดินกรดจัด หรือด่างจัด - อยู่ใกล้แหล่งรับซื้อและโรงงานปรับปรุงสภาพ

Read More