การไถพรวน Tag

26 มิ.ย. 2013 การปลูกพืชแนวระดับเป็นขั้นบันไดและการไถพรวนดิน

การไถพรวนดิน วัตถุประสงค์ เพื่อ ทำให้ดินโปร่งมากขึ้น มีการถ่ายเท อากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิวหน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช เหล่านี้ทำให้พืชเจริญเติบโต ได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การไถพรวนดินที่ไม่ถูกวิธี ได้ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อระบบการเกษตร ทั้งต่อตัวเกษตรกรโดยตรง และผลเสียหายต่อ ทรัพยากรดินของประเทศที่เสื่อมโทรมลงโดย เฉพาะพื้นที่ที่มีความลาดเท แล้วมีการไถพรวน ขึ้นลงและปลูกพืชขึ้นลงตามความลาดเท จะ ทำให้เกิดการชะล้างพังทลายของผิวหน้าดินที่มี ธาตุอาหารพืชออกไปจากพื้นที่ ผลผลิตพืชจะ ลดลง ผิวหน้าที่ถูกพัดพาไปจากพื้นที่จะไปตก ตะกอนทับถมตามแหล่งน้ำ ทางน้ำ เกิดน้ำท่วม ฉับพลัน
Read More

26 มิ.ย. 2013 การไถพรวนช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำและคุณภาพดิน

การไถพรวนดิน นั้นไม่ได้มีผลต่อความเจริญ เติบโตของพืชโดยตรง แต่มีผลในทางอ้อม เช่น ทำให้ดินมีความโปร่งมากขึ้น มีการ ถ่ายเทอากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิว หน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผล สนับสนุนให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น
Read More

25 เม.ย. 2013 การเตรียมดินปลูกพืชผัก ผลไม้ ไร่สวน

ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พืชอาศัย ในการเจริญเติบโตเป็นที่ยึดเกาะ ของรากพืชเพื่อยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง เก็บน้ำไว้เพื่อการเจริญ เติบโตของพืช ให้อากาศแก่รากพืชเพื่อ การหายใจ และเป็นแหล่งธาตุอาหาร แก่พืช ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุและ อินทรียวัตถุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พืช
Read More