กำจัดวัชพืช Tag

13 ก.พ. 2013 การปลูกผักปลอดสารพิษ

ปัจจุบันคนไทยนิยมบริโภคผักปลอดสารพิษ กันมากขึ้น เพราะตระหนักถึงพิษภัยที่จะ เกิดขึ้นกับร่างกาย หากยังบริโภคผักที่ใช้ สารเคมีฉีดพ่นกันอยู่ นอกจากนี้การปลูกผัก ปลอดสารพิษยังช่วยลดมลพิษในสภาพ แวดล้อมและไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกรผู้ปลูก เองด้วย กรมวิชาการเกษตร โดยศูนย์วิจัยพืช สวนศรีษะเกษ แนะเทคนิคในการปลูกผักปลอด สารพิษที่มีประสิทธิภาพและใช้ได้ผลในแปลงปลูก มีที่มาจากงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ดังนี้
Read More