ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำ Tag

ขอบเขตลุ่มน้ำและพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. 2543 ของลุ่มน้ำหลัก 8 ลุ่มน้ำ (ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่)

27 ก.ย. 2012 ข้อมูลพื้นที่ลุ่มน้ำหลัก ที่เป็นเป้าหมายการปลูกป่าป้องกันอุทกภัย

พื้นที่เป้าหมายเพื่อวางแผนจัดการป้องกันการเกิด อุทกภัยในเขตพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาใหญ่ อันประกอบด้วย ลุ่มนํ้าสาขาหลักของประเทศจำนวน 8 ลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าปิง ลุ่มนํ้าวัง ลุ่มนํ้ายม ลุ่มนํ้าน่าน ลุ่มนํ้าสะแกกรัง ลมุ่ นา้ํ ปา่ สัก ลมุ่ นา้ํ ทา่ จีน และลุม่ นา้ํ เจา้ พระยา ทงั้ 8 ลมุ่ นา้ํ ถือว่าเป็นระบบพื้นที่ลุ่มนํ้าเดียวกันเป็นสาขาของแม่นํ้า เจ้าพระยา เรียกรวมกันว่า ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาใหญ่ มีพื้นที่ต้นนํ้าส่วนใหญ่อยู่ในภาค เหนือตอนบน บางส่วนอยู่ตามขอบที่ราบภาคเหนือ ตอนล่างและภาคกลาง มีทิศทางการระบายนํ้าจากทิศเหนือ ลงสูท่ ศิ ใตท้ อี่ า่ วไทยในเขตจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร...

Read More