ข้าวมาตรฐาน Tag

ข้าวมาตรฐาน GMP

08 พ.ย. 2012 ข้าวมาตรฐาน GMP เจาะตลาดอาเซียน!

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณการผลิตข้าวสูงสุดเป็นอันดับ 1 และเป็นผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลก จากการสำรวจข้อมูลพบว่าข้าวที่ผลิตในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นของสมาชิกสหกรณ์ และสหกรณ์เป็นผู้รวบรวมข้าวจากสมาชิกส่งขายสู่ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น ในคุณภาพมาตรฐานการผลิต ข้าวสารของสหกรณ์ อีกทั้งเป็นการแก้ปัญหาข้าวปลอมปน ขบวนการผลิตที่ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานและเพื่อให้ตลาดข้าวสหกรณ์เป็นที่ยอมรับในกลุ่มภูมิภาคอาเซียน กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงร่วมกับกรมการข้าวและสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รณรงค์ให้โรงสีของสหกรณ์ เข้าโครงการมาตรฐานการผลิต GMP ที่มีการดูแลควบคุมตั้งแต่วัตถุดิบส่งเข้ามา ไปถึงขบวนการสี การเก็บผลผลิต การจำหน่าย ที่เป็นไปตามมาตรฐานหลัก พร้อมกันนี้ยังต้อง ตรวจสอบคุณภาพข้าวให้ตรงตามสายพันธุ์ ชนิดเกรดมาตรฐานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวทุกขั้นตอน โดยปัจจุบันมีสหกรณ์ทั้งสิ้น 58 แห่ง 68 โรงสี ที่เข้าร่วมโครงการ....

Read More