ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

11 พ.ย. 2010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย

ปุ๋ย คือ สารอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช
Read More