คุณภาพข้าว Tag

19 ก.พ. 2013 การจัดการดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพข้าว

ลักษณะดินและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปลูกข้าวเป็นดินเหนียวกึ่งดินร่วนเหนียวเป็น ที่ราบลุ่ม และสามารถอุ้มน้ำได้ดี ระดับ หน้าดินลึกไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร มีค่าความ เป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.0-6.5
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

16 พ.ย. 2010 วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว

การปฎิบัติก่อนการเก็บเกี่ยว - ตรวจแปลงนาระยะข้าวเริ่มออกรวง หากพบรวงโผล่พื้นจากตามใบธง 80% ของแปลง กำหนดเป็นวันออกดอก - 21 วันหลังวันออกดอก ระบายน้ำออกจากแปลงนา - 28-30 วัน หลังวันออกดอก กำหนดเป็นวันเก็บเกี่ยว
Read More