ชนิดของพันธุ์ข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

18 พ.ย. 2010 ชนิดของพันธุ์ข้าว

1 แบ่งตามนิเวศการปลูก ข้าวนาสวน ข้าวที่ปลูกในนาที่มีน้ำขังหรือกักเก็บน้ำได้ระดับน้ำลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร ข้าวนาสวนมีปลูกทุกภาคของประเทศไทย แบ่งออกเป็น ข้าวนาสวนนาน้ำฝน และข้าวนาสวนนาชลประทาน
Read More