ดินเปรี้ยว Tag

09 ต.ค. 2013 การปลูกไม้ผลในดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยว คือ ดินที่มีความเป็นกรดสูง ดินบนมีสีดำหรือเทาดำ ถัดลงไปจะพบ สีสนิมเหล็กปะปนอยู่และมีจุดประสีเหลือง อ่อนเหมือนฟางข้าว (Jarosite) ในดินชั้นล่าง ลึกจากผิวดินประมาณ 25-150 เซนติเมตร พื้นที่ดินเปรี้ยวที่มีปัญหามากที่สุดบริเวณภาค กลาง ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี อยุธยา สระบุรี นครนายก อ่างทอง และสุพรรณบุรี ซึ่งพื้นที่ ส่วนใหญ่จะเป็นที่ลุ่มน้ำขัง ใช้ทำนาเป็นหลัก แต่ผลผลิตที่ได้ยังต่ำอยู่เนื่องจากมีปัญหาใน ด้านเคมีของดินความเป็นกรดที่สูงมาก มี ธาตุอาหารพืชบางชนิด เช่น อลูมินัม และเหล็ก อยู่ในระดับค่อนข้างสูงละลายออกมาจนเป็น พิษต่อพืชที่ปลูก ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ และความเป็นประโยชน์ของธาตุฟอสฟอรัส จะลดลงมีปัญหาทางกายภาพของดิน คือ เมื่อดินเป็นดินเหนียวจับตัวกันแน่นระบายน้ำ เลวเมื่อแห้งดินจะแข็ง ยังมีปัญหาทางด้าน ชีวภาพด้วย เพราะความเป็นกรดสูงจุลินทรีย์ ที่สร้างอาหารให้แก่พืชไม่สามารถทำงานได
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 ดินเปรี้ยว

ดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยวจัด หรือ ดินกรดจัด ในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ 9 ล้านไร่ โดย 5 ล้านไร่ หรือ กว่าครึ่งหนึ่งของดินเปรี้ยวทั้งหมด อยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกกันว่า ที่ราบลุ่มกรุงเทพฯ โดยมีพื้นที่ราวร้อยละ 35 ของพื้นที่ราบลุ่มนี้ ที่เหลือพบกระจัดกระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเลตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณลุ่มน้ำจันทบุรี ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้ เช่น ที่ สงขลา นราธิวาส และ ปัตตานี ดินบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คือ
Read More