ดิน Tag

25 เม.ย. 2013 การเตรียมดินปลูกพืชผัก ผลไม้ ไร่สวน

ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่พืชอาศัย ในการเจริญเติบโตเป็นที่ยึดเกาะ ของรากพืชเพื่อยึดลำต้นให้แน่น ไม่ให้ล้มเอียง เก็บน้ำไว้เพื่อการเจริญ เติบโตของพืช ให้อากาศแก่รากพืชเพื่อ การหายใจ และเป็นแหล่งธาตุอาหาร แก่พืช ซึ่งประกอบด้วยแร่ธาตุและ อินทรียวัตถุต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่พืช
Read More
ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง

09 เม.ย. 2013 ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง และการปรับปรุงดินปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกพืชทุกชนิดถ้าไม่มีการจัดการพืชที่ดี และไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดี อาจทำ ให้ดินเสื่อมโทรมได้มากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก สภาพแวดล้อม และ วิธีการปฏิบัติมัน สำปะหลังก็เช่นกัน การปลูกโดย ไม่มีการวางแผนและการจัดการดินที่ดีอาจทำให้ ดินเสื่อมโทรมได้ สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ดิน เสื่อมโทรม คือ
Read More