ดูแลสวนยาง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การดูแลรักษาสวนยางพารา

การจัดการสวนยางให้มีสุขลักษณะที่ดี ย่อมส่งผลต่อปริมาณผลผลิต(น้ำยาง)ที่จะได้รับ และยังสะดวกต่อการเข้าไปปฏิบัติงานในสวนอีกด้วย

Read More