ตลาดสินค้าเกษตร

ตลาดเกษตร หรือ ตลาดสินค้าเกษตร อนาคตของการจัดจำหน่ายผลผลิตสู่ผู้บริโภค
April 4, 2024

ตลาดเกษตร หรือ ตลาดสินค้าเกษตร อนาคตของการจัดจำหน่ายผลผลิตสู่ผู้บริโภค

ตลาดเกษตร หมายถึงอะไร? ตลาดเกษตรหมายถึงสถานที่หรือระบบที่ทำการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภคหรือผู้ค้ารายอื่นๆ ตลาดเกษตรอาจรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลายประเภท เช่น ผัก ผลไม้ ข้าว สินค้าเกษตรแปรรูป และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่น นม ไข่ และเนื้อสัตว์ ซึ่งอาจจำหน่ายโดยตรงจากเกษตรกรไปยังผู้บริโภค หรือผ่านตัวแทนจำหน่าย ร้านค้า หรือตลาดสด
อ่านเพิ่มเติม