ตลาดสินค้าเกษตร Tag

วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 ตลาดชุมชนสินค้าเกษตร เป็นตลาดสำหรับ หมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นวิถีของคนไทยแบบดั้งเดิม

นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ ในระดับหมู่บ้าน หรือระดับชุมชน เป็นวิถีของคนไทยแบบดั้งเดิม การซื้อขายมักจำกัดแค่กลุ่มคนในชุมชน ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาระบบการกระจายสินค้าออกนอกพื้นที่ให้มากขึ้น กรมได้ดำเนินการ “โครงการประชาสัมพันธ์ตลาดสินเกษตรในระดับพื้นที่” เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงการผลิต การตลาด และเป็นจุดนำร่องการเพิ่มช่องทางการตลาดให้มีศักยภาพการกระจายสินค้ามากขึ้น ทั้งนี้ การจัดโครงการประชาสัมพันธ์นำร่องจะพิจารณาจากพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มทางการตลาดที่ดี มีความเป็นไปได้ในการพัฒนาให้เป็นตลาดชุมชนตัวอย่างเพื่อประโยชน์ในการเป็นจุดเรียนรู้ เชื่อมโยงชุมชนข้างเคียงและสามารถพัฒนาระบบการกระจายสินค้าให้แก่เกษตรในระดับพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยในปี 2555 ดำเนินการโครงการประชาสัมพันธ์นำร่อง 3 จุด คือ ข้าวโพดหวาน อ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ ผักพื้นบ้านปลอดสารพิษ อ.บ้านนา จ.นครนายก และงานประชาสัมพันธ์กาแฟที่ที่ทำการเทศบาลเมืองชุมพร จ.ชุมพร” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าว....

Read More