ตองเหลือง Tag

ขว้าว

24 ต.ค. 2012 ขว้าว

ขว้าว Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsdale วงศ์ RUBIACEAE ชื่ออื่น กระทุ่มขว้าว (ตาก); กระทุ่มดง, กระทุ่มแดง (กาญจนบุรี); กว้าว, คว่าว (ภาคกลาง, ภาคเหนือ); ตองแดงเหลือง, ตะเพียนทอง (ลำปาง); ตองเหลือง, คานควาย, ตุม้ ควาย (เชียงใหม่); ตุม้ กวา้ ว (เหนือ); ตุม้ กา้ นแดง, เฝ้า (เพชรบูรณ์) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้อแข็งปานกลาง โตเร็ว ผลัดใบ ขนาดกลางถึง ขนาดใหญ ่สูงไดป้ ระมาณ...

Read More