ตองแตบ Tag

ตองแตบ

21 ธ.ค. 2012 ตองแตบ

ตองแตบ Macaranga denticulata (Blume) Müll. Arg. วงศ์ EUPHORBIACEAE ชื่ออื่น กะหลำป้าง, สลาป้าง (ตราด); ตองเต้า (ภาคเหนือ); เต้าแม้ว, ปอขี้แฮด (เชียงใหม่); ปอหมัน (แพร่) ลักษณะวิสัย ไม้เนื้ออ่อน โตเร็ว ไม่ผลัดใบ ขนาดเล็ก สูงไดป้ ระมาณ 10 ม. ทรงพุม่ กลมเตี้ยและแผอ่ อกขา้ งไดดี้ กิ่งกา้ น เป็นสัน มีขุยสีเทาแกมเหลืองหนาแน่นทั่วไป ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ที่สำคัญ ใบเรียงเวียน รูป สามเหลี่ยมเกือบกลม...

Read More