ถั่วเหลือง Tag

01 ก.ย. การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสำหรับเพาะปลูก

ถั่วเหลืองจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นพืช อาหารของมนุษย์และสัตว์โดยตรงแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น ไก่สด แช่แข็ง ทำ สี สบู่ เครื่องสำ อาง หมึกพิมพ์ ตลอดจนยารักษาโรคอื่นๆ และปัจจุบันนี้เกษตรกรก็ได้หันมา ปลูกถั่งเหลืองกันมากขึ้น จากตัวเลขในปี 2523/2534 มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง 7.88 แสนไร่ เพิ่มขึ้นในปี 2533/2534 เป็น 2.18 ล้านไร่ แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ภายในประเทศ
Read More

05 มี.ค. วิธีปรับปรุงและบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศไทย นอกจากจะเป็นอาหารโดยตรง ของมนุษย์และสัตว์ แล้วยังเป็นวัตถุดิบของ อุสาหกรรมภายในประเทศหลายชนิด ในขณะที่ มีความต้องการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศในช่วงระยะ เวลา 10 กว่าปีมานี้ลดลง อันเนื่องมาจากเนื้อที่ เพาะปลูกลดลง และผลผลิตต่อไร่ลดลง ปี 2547/ 48 เนื้อที่ปลูกทั้งประเทศ 1.145 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 236 กก./ไร่
Read More
ปุ๋ยไรโซ ปุ๋ยชีวภาพเหมาะสำหรับถั่วเหลือง

04 ต.ค. นวัตกรรมปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยไรโซ เหมาะสำหรับ ถั่วเหลือง

แม้ว่าการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร จะสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ แต่ที่ผ่านมาไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงปุ๋ยเคมี ที่ปัจจุบันไทยยังไม่มีแหล่งวัตถุดิบที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ ทำให้ตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 4 ล้านตันต่อปี มีมูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งแนวโน้มความต้องการยังคงเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
Read More