ถั่วเหลือง Tag

01 ก.ย. 2015 การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองสำหรับเพาะปลูก

ถั่วเหลืองจัดได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทยพืชหนึ่ง ซึ่งนอกจากจะเป็นพืช อาหารของมนุษย์และสัตว์โดยตรงแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในอุตสาหกรรมต่อเนื่องอีกมากมาย เช่น ไก่สด แช่แข็ง ทำ สี สบู่ เครื่องสำ อาง หมึกพิมพ์ ตลอดจนยารักษาโรคอื่นๆ และปัจจุบันนี้เกษตรกรก็ได้หันมา ปลูกถั่งเหลืองกันมากขึ้น จากตัวเลขในปี 2523/2534 มีพื้นที่ปลูกถั่วเหลือง 7.88 แสนไร่ เพิ่มขึ้นในปี 2533/2534 เป็น 2.18 ล้านไร่ แต่อย่างไรก็ตาม ผลผลิตที่ได้รับก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ภายในประเทศ
Read More

05 มี.ค. 2013 วิธีปรับปรุงและบำรุงดินเพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง

ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ของประเทศไทย นอกจากจะเป็นอาหารโดยตรง ของมนุษย์และสัตว์ แล้วยังเป็นวัตถุดิบของ อุสาหกรรมภายในประเทศหลายชนิด ในขณะที่ มีความต้องการใช้ถั่วเหลืองภายในประเทศเพิ่มขึ้น แต่ผลผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศในช่วงระยะ เวลา 10 กว่าปีมานี้ลดลง อันเนื่องมาจากเนื้อที่ เพาะปลูกลดลง และผลผลิตต่อไร่ลดลง ปี 2547/ 48 เนื้อที่ปลูกทั้งประเทศ 1.145 ล้านไร่ ผลผลิตต่อไร่ 236 กก./ไร่
Read More
ปุ๋ยไรโซ ปุ๋ยชีวภาพเหมาะสำหรับถั่วเหลือง

04 ต.ค. 2012 นวัตกรรมปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยไรโซ เหมาะสำหรับ ถั่วเหลือง

แม้ว่าการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร จะสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ แต่ที่ผ่านมาไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงปุ๋ยเคมี ที่ปัจจุบันไทยยังไม่มีแหล่งวัตถุดิบที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ ทำให้ตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 4 ล้านตันต่อปี มีมูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งแนวโน้มความต้องการยังคงเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
Read More