ทำประมงผิดกฎหมาย Tag

โพงพาง เครื่องมือทำประมง

21 พ.ย. 2012 โพงพาง เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและผิดกติกาต่อการอยู่ร่วมกัน

“โพงพาง” เครื่องมือประมงที่ผิดกฎหมายและผิดกติกาต่อการอยู่ร่วมกันกับบรรดาสัตว์น้ำน้อยใหญ่ในท้องทะเล โดยทั่วไปโพงพางมี 3 ประเภท คือ โพงพางหลัก โพงพางใต้น้ำ และ โพงพางปีก ซึ่งมีชนิดประจำที่กับเคลื่อนที่ได้ แต่ที่พบมากที่สุดจะเป็นโพงพางหลัก ซึ่งจะใช้อวนที่มีความยาวจากปากอวนถึงก้นถุงประมาณ  25–50 เมตร ส่วนขนาดความสูงของปากอวนใกล้เคียงกับระดับความลึกของลำน้ำช่วงขึ้นสูงสุด (ประมาณ 6–8 เมตร) ในการทำโพงพางส่วนมากจะทำกัน 6–10 ช่อง เรียงกันเป็นแถว การดักโพงพางทำได้โดยใช้ปากอวนขนาดใหญ่ผูกติดกับเสาหลักในลักษณะหันปากอวนรับกระแสน้ำ ส่วนตัวอวนจะสอดเข้ากับไม้แล้วปักลงในดิน จึงดูเหมือนถุงขนาดใหญ่ที่เปิดปากอ้า เมื่อกระแสน้ำไหลก็จะพัดเอาสัตว์น้ำผ่านเข้าไปติดในถุงอวน และด้วยความที่โพงพางเป็นอวนตาถี่มีพื้นที่มาก  โดยเฉพาะการปักโพงพางติดต่อกันหลายปีกกั้นทั้งลำน้ำ ทำให้สัตว์น้ำขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก รวมถึงสัตว์น้ำวัยอ่อนติดกับดักในคราวละมาก ๆ จึงเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้สัตว์น้ำลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังไปกีดขวางเส้นทางเดินเรือ และเกิดการตื้นเขินของแหล่งน้ำ จากการศึกษาของ สำนักวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรมประมง พบว่า ในแต่ละครั้งโพงพางจะดักจับปลาเป็ดได้...

Read More