นากุ้งร้าง Tag

21 ส.ค. 2013 การปรับพื้นที่เลี้ยงกุ้งกุลาดำ มาทำเป็นพื้นที่เกษตร

ในปัจจุบันได้มีการนำกุ้งกุลาดำเข้ามาเลี้ยง ในพื้นที่น้ำจืด ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สมบูรณ์ เมื่อมีการเลี้ยงต่อเนื่องในระยะยาว จะทำให้ ดินเค็มไม่สามารถปลูกพืชได้ และเกิดความเสียหาย ต่อสภาพแวดล้อม เมื่อบ่อเลี้ยงกุ้งติดเชื้อโรคก็ไม่ สามารถเลี้ยงในที่เดิมได้ จำเป็นต้องย้ายไปทำใน ที่อื่นๆต่อไป พื้นที่เดิมจึงเป็นพื้นที่ร้างไม่เหมาะสมกับ การเพาะปลูก ทำให้เป็นปัญหาในการฟื้นฟูที่ดินเพื่อ นำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร
Read More