น้ำมันไบโอเจ็ท Tag

22 พ.ย. 2012 น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอชอาร์เจ (Hydrotreated Renewable Jet) จากน้ำมันปาล์ม

ปัญหาภาวะโลกร้อน จากการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงฟอสซิล ประกอบกับกระแสอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ทำให้หลายหน่วยงาน เช่น องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ได้กำหนดให้เครื่องบินพาณิชย์ทุกลำที่ผ่านน่านฟ้ายุโรป ต้องมีการผสมน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพลงในเครื่องบิน ภายในปีพ.ศ. 2555 รวมทั้งสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ ก็ได้ร่วมรณรงค์ในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพขึ้นในหลายสายการบิน ด้วยเหตุนี้ “รศ.ดร.เฉลิม เรืองวิริยะชัย” ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัย พร้อมคณะวิจัย จึงได้พัฒนากระบวนการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเครื่องบินขึ้นมา ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพเอชอาร์เจ (Hydrotreated Renewable Jet) จากน้ำมันปาล์ม โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย จากสำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สบว.) ภายใต้การดูแลของศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมทางเคมี รศ.ดร.เฉลิม กล่าวว่า  ในการวิจัยครั้งนี้ เลือกน้ำมันปาล์มโอเลอินเป็นวัตถุดิบในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพ โดยอาศัยกระบวนการไฮโดรแคร็กกิ้ง และเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพต้นแบบขนาดเล็กสำหรับผลิตน้ำมันที่ใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาจำเพาะ...

Read More