ประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

13 พ.ย. 2010 ประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประเภทของเมล็ดพันธุ์ข้าว เมล็ดพันธุ์พืช (Seed) คือ เมล็ดพืชที่มีชีวิตซึ่งเมื่อนำไปปลูก หรือนำไปขยายพันธุ์แล้วจะได้ต้นที่เจริญงอกงามตรงตามพันธุกรรมของพืชนั้นประเภทของเมล็ดพันธุ์ ความหมายเมล็ดพันธุ์ดี เมล็ดพันธุ์ดี (Good Seed) คือ เมล็ดพันธุ์ที่ได้จากต้นพืชพันธุ์ดี เมื่อนำเมล็ดพันธุ์ดีนี้ไปเพาะปลูกแล้วเจริญงอกงามก็จะได้สายพันธุกรรมจาก ต้นพันธุ์ดีนั้นทุกประการ เช่น ผลผลิตสูง, ทนทานต่อโรคแมลงหรืออื่น ๆ
Read More