ปอเทือง Tag

06 ก.พ. 2013 การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ปอเทือง  เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งขึ้น ได้ดีทั้งบนที่ดอนและในที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำ แช่ขัง ปอเทืองทนต่อความแห้งแล้งขึ้นได้ ในดินเลว ปอเทืองสามารถสร้างธาตุอาหารขึ้น เองได้โดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลูกเป็น พืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
Read More