ปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ Tag

29 ม.ค. 2013 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ได้ผลดี

จากผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยกรมพัฒนา ที่ดินได้รับฟังปัญหาและรับทราบวิธีการที่หมอดินอาสา เกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา ที่ดินเองที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ตามสูตรและขั้นตอนที่กรมฯ แนะนำไว้ ในการปฏิบัติพบว่ายังมี ปัญหาที่พบในหลายเรื่อง ได้นำมาสรุปเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำไปปฏิบัติ หมอดินและเกษตรกรอย่างทั่วถึง ดังนี้
Read More