ปาล์ม Tag

26 ต.ค. 2010 การขยายพันธุ์ปาล์ม

การเพาะปลูกปาล์มน้ำมันเพื่อทำ การขยายพันธุ์นั้นเกษตรกรผู้เพาะปลูกจะต้องสังเกตความเหมาะสมของเมล็ดพันธุ์ ที่จะนำมาปลูกแล้วยังจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของดินที่จะนำมาทำการเพาะ ปลูกปาล์มจะต้องมีการระบายน้ำได้...

Read More