ปุ๋ยชีวภาพ Tag

24 ม.ค. 2013 การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ่ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการผลิต สารเร่ง พด.6 ซึ่งประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการหมัก และย่อยสลายขยะสดจะสามารถช่วยลด ปริมาณขยะสดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง โดยการ แปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และยัง สามารถใช้เป็นสารบำบัดน้ำเสียและขจัด กลิ่นเหม็น สามารถใช้ประโยชน์เพื่อรักษา สุขอนามัยในบ้านเรือน สัตว์เลี้ยง และทำให้ ต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดีเป็นการช่วย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Read More
ปุ๋ยไรโซ ปุ๋ยชีวภาพเหมาะสำหรับถั่วเหลือง

04 ต.ค. 2012 นวัตกรรมปุ๋ยชีวภาพ ปุ๋ยไรโซ เหมาะสำหรับ ถั่วเหลือง

แม้ว่าการค้าขายผลผลิตทางการเกษตร จะสร้างรายได้หลักให้กับประเทศ แต่ที่ผ่านมาไทยยังคงพึ่งพาการนำเข้าสารเคมีกำจัดศัตรูพืช รวมถึงปุ๋ยเคมี ที่ปัจจุบันไทยยังไม่มีแหล่งวัตถุดิบที่จะผลิตในเชิงพาณิชย์ ทำให้ตัวเลขการนำเข้าปุ๋ยเคมีสูงถึง 4 ล้านตันต่อปี มีมูลค่ารวมกว่า 3 หมื่นล้านบาท อีกทั้งแนวโน้มความต้องการยังคงเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

11 พ.ย. 2010 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย

ปุ๋ย คือ สารอินทรีย์ หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ไม่ว่าโดยวิธีใด หรือทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมีในดินเพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช
Read More