ปุ๋ยสด Tag

07 ก.พ. 2013 การปลูกถั่วพร้าเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ถั่วพร้า  เป็นพืชตระกูลถั่ว ลักษณะเป็น ทรงพุ่ม เจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในสภาพ ดิน ฟ้า อากาศ ทุกภาคของประเทศ มีลำต้น แข็งแรง และระบบรากลึก สามารถขึ้นได้ดีใน สภาพดินเหนียว และดินกรด โดยทั่วไปถั่วพร้า ชอบดินดอน ดินมีการระบายน้ำได้ดี ทนต่อ สภาพความเค็มได้ดีกว่าถั่วชนิดอื่น สามารถ ปลูกเป็นพืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสดได้ดี
Read More

06 ก.พ. 2013 การปลูกปอเทืองเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด

ปอเทือง  เป็นพืชตระกูลถั่วชนิดหนึ่งขึ้น ได้ดีทั้งบนที่ดอนและในที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำ แช่ขัง ปอเทืองทนต่อความแห้งแล้งขึ้นได้ ในดินเลว ปอเทืองสามารถสร้างธาตุอาหารขึ้น เองได้โดยเฉพาะไนโตรเจน จึงสามารถปลูกเป็น พืชเพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ุพืชปุ๋ยสด
Read More