ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ Tag

29 ม.ค. 2013 การเพิ่มคุณภาพการผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำด้วยเทคนิคใหม่ สูตรใหม่

กรมพัฒนาที่ดินได้ติดตามสภาพการนำ สารเร่ง พด.2 ไปทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำทั้งจาก เจ้าหน้าที่ปฏิบัติของกรมพัฒนาที่ดินเองจาก เกษตรกรและหมอดินอาสาทั่วประเทศ ผลตอบรับ นั้นจากการทำและใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ ที่ทำตามสูตร ของกรมพัฒนาที่ดินหรือที่ดัดแปลงประยุกต์ เทคโนโลยีจากที่กรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำไป
Read More

29 ม.ค. 2013 แนวทางการแก้ไขปัญหาการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำให้ได้ผลดี

จากผลการติดตามผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมการทำและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยกรมพัฒนา ที่ดินได้รับฟังปัญหาและรับทราบวิธีการที่หมอดินอาสา เกษตรกร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนา ที่ดินเองที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำจากสารเร่ง พด.2 ตามสูตรและขั้นตอนที่กรมฯ แนะนำไว้ ในการปฏิบัติพบว่ายังมี ปัญหาที่พบในหลายเรื่อง ได้นำมาสรุปเพื่อให้สามารถนำไปแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้นำไปปฏิบัติ หมอดินและเกษตรกรอย่างทั่วถึง ดังนี้
Read More

24 ม.ค. 2013 การผลิตและการใช้ประโยชน์ปุ่ยชีวภาพและสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น

กรมพัฒนาที่ดิน ได้ดำเนินการผลิต สารเร่ง พด.6 ซึ่งประกอบด้วย จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการหมัก และย่อยสลายขยะสดจะสามารถช่วยลด ปริมาณขยะสดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้ง โดยการ แปรรูปให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์น้ำ และยัง สามารถใช้เป็นสารบำบัดน้ำเสียและขจัด กลิ่นเหม็น สามารถใช้ประโยชน์เพื่อรักษา สุขอนามัยในบ้านเรือน สัตว์เลี้ยง และทำให้ ต้นไม้แข็งแรงเจริญเติบโตดีเป็นการช่วย ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
Read More

26 พ.ย. 2012 การทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำโดยสารเร่ง พด.2

ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ หมายถึง ปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ประกอบด้วย กรดอินทรีย์และฮอร์โมน หรือสารเสริมการเจริญเติบโต พืชหลาย ชนิดผลิตได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ ซึ่งมี ลักษณะเปียก หรือมีความชื้นสูงเป็นของเหลวออกมา โดยเกิดจาก กิจกรรมของจุลินทรีย์ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจนเป็นส่วนใหญ่ สารเร่ง พด.2 หมายถึง เชื้อจุลินทรีย์ที่มี คุณสมบัติในการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือ สัตว์ลักษณะเปียกหรือมีความชื้นสูงเพื่อผลิต ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ โดยการดำเนินกิจกรรมการหมักใน สภาพที่ไม่มีออกซิเจนทำให้กระบวนการหมักดำเนิน ไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เร่งการเจริญเติบโตของรากพืช เพิ่มการขยายตัวของใบ และยึดตัวของลำต้น ชักนำให้เกิดการงอกของเมล็ด ส่งเสริมการออกดอกและติดผลดีขึ้น เป็นสารช่วยขับไล่แมลงศัตรูพืช ทำความสะอาดและลดกลิ่นเหม็นในคอก เลี้ยงสัตว์ ให้ธาตุอาหารพืช ปุ๋ยอินทรียน้ำจากปลาและ หอยเชอรี่จะให้ไนโตรเจนสูง วิธีทำปุ๋ยอินทรีย์น้ำ นำสารเร่ง...

Read More