ป่าดิบเขา Tag

ป่าดิบเขาในระดับต่ำผสมสนสามใบ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 ก.ย. 2012 ป่าดิบเขา (Montane forest)

เป็นป่าไม่ผลัดใบ พรรณไม้เกือบทั้งหมดไม่ผลัดใบ ขึ้น อยู่ที่ระดับความสูงมากกว่า 1,000 ม. จากระดับน้ำทะเล ปานกลาง มีสภาพอากาศที่เย็นและชุ่มชื้น เนื่องจากระดับ ความสูงของพื้นที่และมีฝนภูเขาเกิดขึ้นเป็นประจำ อุณหภูมิ ในฤดูร้อนมักจะไม่เกิน 25 องศาเซลเซียส ตามลำต้นและ กิ่งของต้นไม้จะมีมอสและเฟิร์นเกาะเป็นจำนวนมาก ต้นไม้ ที่อยู่ตามสันหรือยอดเขามักมีลำต้นแคระแกรน กิ่งก้านบิด งอเนื่องจากแรงลมและมีดินตื้น พรรณไม้มีการผสมผสาน ระหว่างเขตร้อน (tropical) กับเขตอบอุ่น (temperate) และ เขตภูเขา (montane) ที่กระจายมาจากแนวเทือกเขาหิมาลัย และประเทศจีนตอนใต้ ป่าดิบเขาสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทตามระดับความสูงและลักษณะองค์ประกอบสังคมพืช คือ ปา่ ดิบเขาระดับตํ่า พบที่ระดับความสูง 1,000–1,900 ม. และปา่ ดิบเขาระดับสูง พบที่ระดับความสูงมากกวา่...

Read More