ป่าเต็งรัง Tag

ป่าเต็งรังผสมสนเขา (สนสองใบ) บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน

28 ก.ย. 2012 ป่าเต็งรัง (Deciduous dipterocarp forest)

มีสภาพป่าโปร่งมากกว่าป่าผลัดใบผสม พื้นล่างมี หญ้าปกคลุมหนาแน่น ผลัดใบในช่วงฤดูแล้ง และขึ้นใน สภาพอากาศคล้ายกับป่าผลัดใบผสม ระดับความสูงไม่เกิน 1,300 ม. มักจะมีไฟป่าเกิดขึ้นเป็นประจำเกือบทุกปี ปัจจัย แวดล้อมทั่วไปคล้ายป่าผสมผลัดใบ แต่มีดินเป็นลูกรัง มีหิน และกรวดปะปนกับดินเหนียวหรือดินปนทราย ธาตุอาหาร ต่ำหรือมีธาตุอาหารบางอย่างสูงเกินไปทำให้พืชส่วนใหญ่ เจริญเติบโตไม่ได้ ป่าชนิดนี้พบมากรองลงมาอันดับสอง คือ ประมาณร้อยละ 13 ของพื้นที่ป่าทั้งหมดในลุ่มน้ำฯ ความ หลากหลายของพรรณไม้มีไม่มาก มีไม้พุ่มและไม้ต้นทั้งหมด ไม่เกิน 100 ชนิด เฉพาะไม้ต้นมีประมาณ 15–30 ชนิดใน ขนาดพื้นที่ 1 เฮกแตร์ โครงสร้างชั้นเรือนยอดแบง่ ออกเปน็ 3 ชั้นเรือนยอดปา่ สูง 10–30 ม. ไมเ้...

Read More