ผลดีและผลเสียการไถพรวน Tag

26 มิ.ย. 2013 การไถพรวนช่วยอนุรักษ์แหล่งน้ำและคุณภาพดิน

การไถพรวนดิน นั้นไม่ได้มีผลต่อความเจริญ เติบโตของพืชโดยตรง แต่มีผลในทางอ้อม เช่น ทำให้ดินมีความโปร่งมากขึ้น มีการ ถ่ายเทอากาศดี ลดการระเหยของน้ำจากผิว หน้าดิน ช่วยกำจัดวัชพืช ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีผล สนับสนุนให้พืชเจริญเติบโตได้ดีขึ้น
Read More