ผลิตเอทานอล Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

29 ต.ค. 2010 พันธุ์มันสำปะหลัง สำหรับผลิตเอทานอล

จากข้อมูลของสถาบันวิจัยพืชไร่ กรมวิชาการเกษตร ระบุว่ามันสำปะหลังมีชื่อ วิทยาศาสตร์ว่า Manihot esculenta Crantz มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตอเมริกาใต้ มีลักษณะเป็นไม้พุ่มสูงประมาณ 1 – 5 เมตร มีอายุอยู่ได้นานหลายปี มีทั้งที่ไม่แตกกิ่ง และแตกกิ่งในระดับต่าง ๆ ลำต้นมีสีแตกต่างกันตามพันธุ์

Read More