พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวขึ้นน้ำไวต่อช่วงแสง

ระยะความยาวของกลางวันมีอิทธิพลต่อการออกดอกของ ต้นข้าว ดังนั้น พันธุ์ข้าวจึงแบ่งออกได้เป็น ๒ ชนิด โดยถือเอาความไวต่อช่วงแสงหรือระยะความยาวของกลางวันเป็นหลัก คือ ข้าวที่ไวต่อช่วงแสง และข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
Read More