พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

23 พ.ย. 2010 พันธุ์ข้าวไร่ไม่ไวต่อช่วงแสง

ข้าวไม่ไวต่อช่วงแสง เป็นข้าวที่ออกดอกเมื่อข้าวมีระยะเวลาการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตาม อายุ จึงใช้ปลูกและให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี หรือปลูกได้ในฤดูนาปรัง บางครั้งจึงเรียกว่า ข้าวนาปรัง
Read More