พืชคลุมดิน Tag

07 ธ.ค. 2012 การใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน

ปุ๋ยพืชสด เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จาก การตัดสับหรือไถกลบพืชตระกูลถั่วขณะ ออกดอกลงไปในดิน โดยมีจุดประสงค์เพื่อ ปรับปรุงดินบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ หลังจากนั้นต้องปล่อย ให้เกิดการย่อยสลาย ประมาณ 2 สัปดาห์ จะให้ธาตุอาหารพืช และเพิ่มอินทรียวัตถุ แก่ดิน ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับพืชที่จะปลูก การใช้ปุ๋ยพืชสดในนาข้าว ทำได้ 3 วิธี ดังนี้ วิธีที่ 1 : ปลูกพืชปุ๋ยสดพร้อมกับข้าวโดย ปลูกพืชตระกูลถั่ว ได้แก่ ถั่วพุ่ม หรือ ถั่วพร้า อัตรา เมล็ด 8 และ 10 กิโลกรัมต่อไร่ ตามลำดับ (เลือกใช้ อย่างใดอย่างหนึ่ง) พร้อมกับหว่านข้าวในนา หว่าน ข้าวแห้งเพื่อให้ถั่วเจริญเติบโตพร้อมกับต้นข้าวใน ช่วงที่น้ำยังไม่ขังในนา ถ้าน้ำไม่ขังหรือดินไม่ชื้นเกินไป ถั่วจะเจริญเติบโตได้ ประมาณ...

Read More