พืชเชิงเดี่ยว Tag

Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การปลูกถั่วพร้าบำรุงดินใน สวนยางพารา และ สวนปาล์ม

เนื่องจากสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราโดยส่วนมากจะเป็นแบบพืชเชิงเดี่ยว ประกอบกับการใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันเป็นเวลานานทำให้ดินเสื่อมสภาพ อินทรียวัตถุในดินก็มีน้อยส่งผลให้ผลผลิตที่ได้ก็ลดลงตามไปด้วย การฟื้น

Read More