พืชเศรษฐกิจ Tag

กรมพัฒนาที่ดิน

19 พ.ย. 2012 กรมพัฒนาที่ดิน จัดทำเขตที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจเพื่อความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ

จากนโยบายของรัฐบาลในการสนับ   สนุนและส่งเสริมด้านการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากลให้สามารถแข่งขันกับประเทศผู้ผลิตรายอื่น และเพิ่มความเชื่อมั่นด้านคุณภาพของสินค้าให้แก่ประเทศผู้บริโภค ซึ่งปัจจัยการผลิตที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน จึงได้จัดทำโครงการสำรวจและจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจ ขึ้นมาเมื่อปี 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกำหนดการใช้ที่ดินที่เหมาะสมทางกายภาพ เศรษฐกิจ-สังคม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแผนงานพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ต่าง ๆเพื่อรองรับนโยบายด้านพืชอาหารและพืชพลังงาน นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยคำนึงถึงศักยภาพของแต่ละพื้นที่และการขนส่งวัตถุดิบเป็นหลัก เพื่อให้มีต้นทุนการผลิตอยู่ในระดับต่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรได้มากที่สุด นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า การจัดทำเขตการใช้ที่ดินสำหรับพืชเศรษฐกิจเป็นการกำหนดพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจแต่ละประเภท โดยมีขั้นตอนตั้งแต่การรวบรวมข้อมูล สำรวจและเก็บข้อมูลจากเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ แล้ววิเคราะห์ข้อมูลทั้งเชิงบรรยายและเชิงพื้นที่ เพื่อให้ได้เขตการใช้ที่ดินที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และนโยบายของพืชเศรษฐกิจแต่ละชนิด เพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนการตัดสินใจการผลิตพืชเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจ โดยมีขอบเขตการศึกษาในพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตป่าไม้ทั่วประเทศ   สำหรับแต่ละพืชเศรษฐกิจ รวมถึงการวิเคราะห์ความเหมาะสมของที่ดิน ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์/นโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตพืชเศรษฐกิจในแต่ละเขตการใช้ที่ดิน โดยดำเนินการกำหนดเขตพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับพืชเศรษฐกิจไปแล้วจำนวน 20 พืชได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน...

Read More