พื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา Tag

วิจัยการจัดการดิน

27 ก.ย. 2012 ลักษณะสังคมพืช ตามพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาใหญ่

พื้นที่ลุม่ นํ้าเจา้ พระยาใหญมี่พื้นที่ปา่ ไมป้ ระมาณรอ้ ยละ 42 ของพื้นที่ลุม่ นํ้า โดยกวา่ รอ้ ยละ 70 อยูใ่ นภาคเหนือตอนบน ในเขตลุ่มน้ำปิง วัง ยม และน่าน ปัจจัยหลักที่กำหนดชนิด สังคมพืชของประเทศไทยรวมถึงพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาใหญ่ คือสภาพภูมิอากาศที่แบ่งแยกระหว่างฤดูฝนและฤดูแล้ง ชัดเจน มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยรายปี 1,100–1,400 มม. พื้นที่บนภูเขาสูงตั้งแตร่ ะดับ 1,000 ม. ถึงยอดดอยอินทนนท  2,565 ม. ปริมาณน้ำฝนจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 20–80 จากการปกคลุมของเมฆหมอกเป็นประจำ ปริมาณ น้ำฝนเฉลี่ยรายปี (จากฝนปกติและเมฆหมอกบนภูเขาสูง) ยอดดอยอินทนนทไ์ มต่ ํ่ากวา่ 2,200 มม....

Read More