ภัยแล้ง Tag

ภัยแล้ง นาข้าว

06 พ.ย. 2012 ชี้ภัยแล้งปีหน้าข้าวลด5ล.ตัน

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ใหม่ทั้ง 3 คน เข้ากระทรวง ประกาศพร้อมทำงานยกระดับชีวิตความเป็นอยู่และรายได้ของเกษตรกรให้มั่นคงและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีใหม่ทั้ง 3 คน คือ นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ และนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รมช.เกษตรฯ ใช้ฤกษ์เข้ากระทรวงพร้อมกันในเวลา 08.00 น. โดยได้สักการะศาลพระพรหมท้าวเวสสุวรรณ ศาลตายาย และพระพิรุณทรงนาค สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงฯ  นายยุคล ลิ้มแหลมทอง รมว.เกษตรฯ กล่าวว่า เบื้องต้นได้แบ่งงานให้ 2 รัฐมนตรีช่วยเรียบร้อยแล้ว โดยให้นายยุทธพงศ์ดูแลงานทั้งหมดที่เคยอยู่ในความรับผิดชอบของนายณัฐวุฒิ ส่วนนายศิริวัฒน์ให้ดูแลงานกรมประมง ส.ป.ก. และกรมหม่อนไหม ส่วนที่เหลือตนจะเป็นผู้ดูแล แต่จะมีการประสานงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร โดยมีเป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น  ส่วนเป้าหมายการทำงาน จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะมีการแข่งขันสูงขึ้น...

Read More