มันสำปะหลัง Tag

ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง

09 เม.ย. 2013 ดินสำหรับปลูกมันสำปะหลัง และการปรับปรุงดินปลูกมันสำปะหลัง

การปลูกพืชทุกชนิดถ้าไม่มีการจัดการพืชที่ดี และไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดี อาจทำ ให้ดินเสื่อมโทรมได้มากน้อยแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับชนิดพืชที่ปลูก สภาพแวดล้อม และ วิธีการปฏิบัติมัน สำปะหลังก็เช่นกัน การปลูกโดย ไม่มีการวางแผนและการจัดการดินที่ดีอาจทำให้ ดินเสื่อมโทรมได้ สาเหตุที่สำคัญที่ทำให้ดิน เสื่อมโทรม คือ
Read More

01 เม.ย. 2013 การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังจากการเตรียมดินและรักษาระดับผลผลิตให้คงที่

การจัดการดินเพื่อเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เนื่องจากดินที่ใช้ปลูกมันสำปะหลังในประเทศ ไทยส่วนใหญ่ มีปัญหาความลาดเทสูง ความอุดม สมบูรณ์ต่ำเป็นดินทรายจัด อินทรียวัตถุต่ำซึ่งมีผลทำให้ ดินแน่นทึบ ถ่ายอากาศไม่ดี ไม่อุ้มน้ำ รากมันสำปะหลัง ไม่สามารถชอนไชไปหาอาหารได้ไกล การเจริญเติบโต ไม่ดีเท่าที่ควร
Read More
วิจัยการจัดการดิน

22 ต.ค. 2012 กิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง จากวิถีชาวบ้านถึงอุตสาหกรรม โดย ชุมชนคนรักการเกษตร

จากกรณี บริษัทเอี่ยมเฮง อุตสาหกรรม จำกัด ได้จัดระบบบำบัดน้ำเสียและสร้างบ่อบำบัดน้ำเสียขึ้นในเขตพื้นที่โรงงาน โดยพื้นที่บางส่วนคาบเกี่ยวรุกล้ำเข้าไปในเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน โดยใช้พื้นที่ที่ดินเอกสารสิทธิในการก่อสร้างโรงงาน เนื้อที่ประมาณ 333 ไร่ ตั้งอยู่ที่ 15 หมู่ที่ 12 ถนนเสิงสาง–ละหานทราย ต.กุดโบสถ์ อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินธุรกิจในกิจการผลิตแป้งมันสำปะหลัง
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

29 พ.ย. 2010 การถนอมต้นพันธุ์มันสำปะหลัง ฟันฝ่าภัยแล้ง

วิธีการจัดการต้นพันธุ์มันสำปะหลัง มีข้อแนะนำ ดังนี้ 1. อย่าขุดเก็บเกี่ยวหมดทั้งแปลง ควรเก็บไว้เป็นต้นพันธุ์ประมาณ 10 % (แม้นหัวมันสำปะหลังจะมีราคาดีก็ตาม) 2. อย่าขุดมันอ่อน อย่าปล่อยจนแก  ต้นพันธุ์ที่อ่อนเก็บรักษาไว้ได้ไม่นาน(น้อยกว่า 1 เดือน) ควรตัดเมื่ออายุ ไม่น้อยกว่า 8 เดือน และไม่มากกว่า 14 เดือน 3. เก็บรักษาต้นพันธุ์อย่างถูกวิธีโดย
Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

29 พ.ย. 2010 มันสำปะหลัง

มันสำปะหลังเป็นพืชหัวชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกกันทั่วไปในภาษาอังกฤษว่าแคสซาวา (Cassava) หรือ ทาปิโอก้า (Tapioca) ประเทศแถบแอฟริกา เรียกชื่อ ภาษาฝรั่งเศส ว่า แมนิออค (Manioc)มันสำปะหลังมีถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ เช่น ประเทศเปรู เม็กซิโก กัวเตมาลา ฮอนดูรัส และบราซิล ซึ่งมีการปลูกมันสำปะหลังมา 3,000 ถึง 7,000 ปีแล้ว ต่อมาได้ขยายไปสู่แหล่งอื่นๆ ของโลก โดยชาวโปรตุเกส และสเปน นำมันสำปะหลังจากเม็กซิโก มายังฟิลิปปินส์ ประมาณ ค.ศ.17 และชาวฮอลแลนด์ นำไปยังอินโดนิเซีย ประมณค.ศ.18

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

29 ต.ค. 2010 มันสำปะหลัง เพื่อผลิตเอธานอล

ในระยะ2 – 3 ปีมานี้ หลายฝ่ายเริ่มหันมาให้ความสนใจ ศึกษาทดลอง “ พืชพลังงาน ” ไม่ว่าจะเป็นปาล์มน้ำมัน และสบู่ดำ สำหรับผลิตไบโอดีเซล อ้อย ข้าวโพด ข้าวฟ่างหวาน และมันสำปะหลัง สำหรับผลิตเอทานอลนำไปผสมกับ น้ำมันเบนซินเป็น “ แก๊สโซฮอล์ ”

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

28 ต.ค. 2010 การเสริมรายได้ในสวนยาง ด้วยการปลูกพืชแซมและเลี้ยงสัตว์

ระหว่างที่รอต้นยางโตหรือรอกรีดนั้นสามารถปลูกพืชได้หลายชนิด ปลูกได้ตั้งแต่เริ่มปลูกยางพาราไปจนกระทั่งยางพาราเปิดกรีดได้ แต่มีพืชอีกหลายชนิดที่ไม่ สมควรปลูก เพราะจะมีผลกระทบต่อต้นยางพารา หรืออาจจะทำให้สวนยาง

Read More
Zemanta Related Posts Thumbnail

11 ก.ย. 2010 ประวัติความเป็นมาของ มันสำปะหลัง ในประเทศไทย

ไม่มีหลักฐานปรากฏแน่นอนว่า  มีการนำมันสำปะหลังมาสู่ประเทศไทยเมื่อไร  และอย่างไรแต่สันนิษฐานกันว่าคงมีผู้นำเข้ามาจากประเทศมาเลเซียแห่งใดแห่งหนึ่ง เพราะคำว่า สำปะหลัง คล้ายกับคำในภาษาชวาตะวันตก ซึ่งเรียกมันสำปะหลังว่า สัมเปอ (Sampue) ซึ่งมีความหมายเหมือนคำยุนิคายู ในภาษามาเลย์ ซึ่งแปลว่า พืชที่มีรากขยายใหญ่

Read More
ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

11 ก.ย. 2010 ประโยชน์ของมันสำปะหลัง

การบริโภคโดยตรง มันสำปะหลังเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุก ๆ ส่วน ตั้งแต่ยอดจนถึงราก (หัวมัน) มีการนำมาใช้ประโยชน์ในครัวเรือน เพื่อการบริโภคเป็นอาหารมนุษย์ และอาหาร สัตว์ และใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อการใช้ประโยชน์ กับมนุษย์และสัตว์ ในหลาย ๆ รูปแบบ ตลอดทั้งใช้ในอุตสาหกรรมแป้งแปรรูป (Modified Starch) ใช้ประโยชน์อุตสาหกรรมต่างๆได้มากมายหลายชนิดและในวงการแพทย์ จึงกล่าว ได้ว่าการใช้ประโยชน์จากมันสำปะหลังแยกได้ 3 ประเภท คือ บริโภคโดยตรง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ (มันเส้น มันอัดเม็ด และแป้งมัน) และแป้งมันสำปะหลังแปรรูป (ทางเคมีและกายภาพใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรมต่าง ๆ )
Read More